ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

วิทยากร

รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรา

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น
ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), ELV/RoHS, REACH, Conflict Minerals (CMRT), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ , ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ศิริศักดิ์ สิงห์ศักดิ์ดา

เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้าน Logistics & Transportation ด้านอนุรักษ์พลังงาน

นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ที่อบอุ่นที่สุดในโลก