หลักสูตร การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยม

Posted on Posted in Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยม

หลักการและเหตุผล

โดยปกติการทำงานในรูปแบบขององค์กรนั้น ทุกๆตำแหน่งงานการทำงานเป็นทีมถือเป็นเรื่องสำคัญ กว่า 70%องค์กรส่วนใหญ่มักเจอกับปัญหาเหล่านี้ อาทิ เช่น ลูกน้องทำงานไม่เสร็จตามเวลา ทำรายงาน(Report) ไม่ทัน อีกสิ่งหนึ่งที่หัวหน้างานต้องเจอและต้องมีแผนสองหรือแผนสำรองด้านการบริหารคน คือ การลางานบ่อยของทีมโดยไม่จำเป็น เมื่อหัวหน้างานไม่อนุญาตให้ลาพักร้อน ลูกน้อง / ทีมงาน ก็ลาป่วยแทน ทีมงานทำงานไม่เสร็จตามเวลา งานไม่คืบหน้า เชิญมาประชุมก็มาสาย ขาดข้อมูลที่จะต้องนำเข้าร่วมการประชุม หรือไม่เข้าร่วมประชุม ทำงานเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น นิ่งเงียบไม่ออกความคิดเห็น หรือออกความคิดเห็นแต่ไม่สร้างสรรค์ หรือบางคนพูดเก่ง รายงานดี แต่ไม่ลงมือทำ ปัญหาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก (No Action Talking Only : NATO)

ดังนั้นพนักงานในองค์กรทุกตำแหน่ง ทุกระดับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้โดยการเริ่มต้นจากตัวเองก่อน อาทิ เช่น การจัดการเรื่องส่วนตัว การจัดการงานของตัวเอง ถ้าพนักงานสามารถบริหารตัวเองได้แล้วก็จะทำให้พนักงานมีความพร้อมในทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทำงานใหม่ๆที่ท้าทาย มีศักยภาพเต็ม 100% ทำงานแบบมืออาชีพทุกคนในทีมก็ยิ่งอยากร่วมงานด้วย เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรได้อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการต้องการ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในตนเองและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิธิภาพ
 2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและพฤติกรรมในการทำงานโดยใช้แนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมีความตระหนักในการปรับเปลี่ยน แนวคิดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

เนื้อหาหลักสูตร : การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยม

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
 

09.00 – 10.30

• กิจกรรมละลายพฤติกรรม

• เทคนิคการจัดการเรื่องส่วนตัว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการทำงาน

• เทคการจัดการงานของตัวเอง

• เทคนิคการบริหารเวลาของตัวเอง

• เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

• เทคนิคการตอบ E-mail , และการรับโทรศัพท์

10.30 – 10.45 พักเบรก
 

10.45 – 12.00

• เทคนิคการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (Idea Suggestions)

• เทคนิคการเรียนรู้งานด้วยตนเอง

     - เทคนิคการเรียนรู้จากความกระตือรือร้น

     - เทคนิคการเรียนรู้ภายใต้ความกดดันและความกลัว

     - เทคนิคการเรียนรู้จากการลงมือทำ

     - การเรียนจากกระบวนการเรียนรู้ (Process Learning)

• เทคนิคการปรับตัว

• เทคนิคการเตรียมข้อมูลเข้าร่วมประชุม

Autonomous 7S & Karakuri Kaizen

• เทคนิคการประชุม Morning Talk

• มิติ 7 ด้านสำหรับการพัฒนาตนเอง

12.00 – 13.00 พักเบรกกลางวัน
 

13.0   – 14.00

• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

เทคนิคการคิดวิเคราะห์ปัญหาแบบปิงปอง และการสรุปรายงานแบบเร็ว

• เทคนิคการสอนงาน, มอบหมายงาน, ติดตามงาน

     - เทคนิคการเรียนรู้จาก “ห้องเรียนกลับด้าน”

• การจัดทำ To do List เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการจัดทำและส่ง Daily Report, Weekly Report, Monthly Report ให้ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

• เทคนิคการสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักการ (DEVELOP)

-          Develop                                    - Endurance  

-          Versatile                                  - Energetic

-          Love                                         - Organizing

-          Positive Thinking

14.00 – 14.15 พักเบรก
 

14.15 – 16.00

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ถาม - ตอบ

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
 • วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน
 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน
 • ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

 • เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

ลักษณะการอบรม :

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 50 % ปฏิบัติ 50 %
 2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 • วิศวกรทุกส่วนงาน
 • หัวหน้างาน
 • ช่างเทคนิค
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน