หลักสูตร วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0

Posted on Posted in Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในยุคที่มีการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมสูง วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0 นั้นต้องสามารถมองภาพรวมองค์กรและภาพรวมการทำงาน ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนงาน เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโรงงาน วางผังโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร วางแผนอัตรากำลังคน วางแผนการผลิต วิศวกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model) วิศวกรรมการผลิต วางแผนด้านคุณภาพ / วิศวกรรมคุณภาพ การวางแผนทดสอบห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมซ่อมบำรุง วิศวกรรมขนส่ง / โลจิสติก วิศวกรรมการสอบเทียบ เป็นต้น และในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เป็น “วิศวกร (Engineer)” ในการทำงานในแต่ละส่วนงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าและมีประสิทธิภาพ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) วิศวกรอุตสาหกรรมยุค 4.0 จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมธุรกิจ ภาพรวมในการทำงานทั้งหมดขององค์กร และจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้านวิศวกรรม ด้านการวิเคราะห์ และด้านบริหาร เพื่อลดความผิดพลาด ลดข้อบกพร่อง ลดปัญหา ลดต้นทุนด้านการผลิต ลดต้นทุนด้านคุณภาพ ให้กับองค์กร

ในหลาย ๆองค์กรถ้าวิศวกรมีความสามารถสูงจะทำให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างก้าวกระโดด และสามารถแข่งขันและตอบสนองกับปัจจัยต่างๆ เชิงธุรกิจได้ดี

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็นวิศวกรในภาคอุตสาหกรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะทราบถึงภาพรวมและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้านวิศวกรรม ด้านการวิเคราะห์ และด้านบริหารในอุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจบทบาทและมองภาพรวมการทำงานในอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น
 2. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
 3. สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาองค์กรได้เร็ว

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 : วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
 

 

 

 

09.00 – 10.30

• กิจกรรมละลายพฤติกรรม

• แนวคิดและบทบาทหน้าที่ของวิศวกรอุตสาหกรรม

• การบริหารงานและการจัดการงาน

• การบริหารเวลา

• การบริหารโครงการ

• การบริหารทีม

• การบริหารหัวหน้างาน                                            

• การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

• เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• การตอบ E-mail , และโทรศัพท์

10.30 – 10.45

พักเบรก
 

 

10.45 – 12.00

• การเตรียมการประชุม

• การบริหารจัดการ การประชุม

• การอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing) ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

• การอ่านค่าพิกัดความเผื่อทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

• การอ่านค่าความละเอียดผิวงาน

• การกำหนดจุดตรวจและเครื่องมือวัดใน Drawing

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน
 

13.00 – 14.00

• การวางผังโรงงาน

• พื้นฐานการบริหารการผลิต

• การบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model)

• การใช้เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (Measuring Tools)

• การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measuring System Analysis) MSA

• การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Process Control) SPC

• การวิเคราะห์และประเมิณความสามารถของกระบวนการผลิต

• การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

• การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools, 5 GEN, Why-Why Analysis

7ส / Autonomous Maintenance (AM) / Karakuri Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต

• การตอบข้อร้องเรียนลูกค้า (8D Report , NCR, CAR, 5Why Analysis) ฯลฯ

• การสอนงาน, มอบหมายงาน, ติดตามงาน

• เทคนิคการจัดทำและส่ง Daily Report, Weekly Report, Monthly Report ให้ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

14.00 – 14.15

พักเบรก

 14.15 – 16.00

 

 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ถาม - ตอบ

เนื้อหาหลักสูตร  วันที่ 2 : วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
 

09.00 – 10.30

• การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า

     1. งานระหว่างกระบวนการ (Work-In-process)

     2. คุณภาพ (Quality) / การใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     3. เครื่องจักร อุปกรณ์ (Facilities)

     4. ค่าใช้จ่าย (Expenses)

     5. ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) / ความสามารถของบุคลากร (Talent)

• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า

     1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)

     2. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)

     3. ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time)

     4. ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory)

     5. ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)

     6. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)

     7. ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป (Over-processing)

6 Big Losses สำหรับเครื่องจักร

     1.เครื่องจักรเสีย (breakdowns)

     2. การปรับตั้งหรือปรับแต่ง (setup and adjustments)

     3. การหยุดเล็ก ๆ น้อย ๆ (small stops)

     4. การสูญเสียความเร็ว (reduced speed)

     5. การควบคุมงานเสียในการปรับตั้ง (start-up rejects)

     6. การควบคุมงานเสียในการผลิต (production rejects)

10.30 – 10.45

พักเบรก
 

10.45 – 12.00

• การอนุรักษ์พลังงาน

-. ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System)      -. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

-. ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)                  -. เตาอบ

-. พัดลมเป่าระบายอากาศ                                     -. พัดลมดูดระบายอากาศ

-. ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่                              -. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

-. ระบบมอร์เตอร์ไฟฟ้า                                         -. ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

-. ระบบแสงสว่าง                                                   -. ระบบหม้อไอน้า (Boiler)

-. ระบบหอผึ่งน้าเย็น (Cooling Tower)                 -. อุปกรณ์สานักงาน

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน

13.00 – 14.00

• ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

Introduction : ELV / RoHS 1.0, 2.0 / REACH-XV, XIV, XVII, SVHC / IMDS

14.00 – 14.15

พักเบรก

14.15 – 16.00

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย   ถาม - ตอบ

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
 • วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน
 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน
 • ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

 • เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 

ลักษณะการอบรม :

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
 2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 • วิศวกรทุกส่วนงาน
 • หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
 • ช่างเทคนิค
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน