หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)

Posted on Posted in Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)

หลักการและเหตุผล

Production Part Approval Process (PPAP) หรือ “การยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” ซึ่ง PPAP เป็นหนึ่งใน Core Tools ตามข้อกำหนด IATF 16949 ระบบมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกลำดับขั้นจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต หรือ “PPAP” ให้กับคู่ค้าของตนตามลำดับขั้น ตามข้อกำหนดจะต้องยื่นเอกสาร PPAP ให้ลูกค้าช่วง New Model และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้าน Engineering

PPAP เป็นเอกสารที่ใช้รับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลทางกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงงาน OEM ทุกที่ค่อนข้างที่จะ Approval เอกสาร PPAP ยากและต้องมั่นใจว่าเอกสารทุกฉบับได้จัดทำอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อกฎหมายทุกประการ ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการอบรมข้อกำหนด Production Part Approval Process (PPAP) ไปแล้วแต่กลับพบว่าการแปลงข้อกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเอกสารที่ประกอบใน PPAP ก็มาจากหลายส่วนงานดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้ที่ทำการรวบรวมเอกสาร PPAP เพื่อ Submission ให้ลูกค้าต้องเข้าใจความสำคัญและเงื่อนไขเอกสารนั้นเป็นอย่างดี ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบเทคนิคการตีความข้อกำหนด การจัดทำเอกสารทั้ง 18 Element และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร PPAP ในแต่ละเฟสอย่างละเอียดทุกฉบับ ทุกขั้นตอน

 1. PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิ้นงานต้นแบบ)
 2. PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง)
 3. PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง)

รวมถึงการจัดทำเอกสาร ระดับการ Submission ทั้งหมดตามข้อกำหนด PPAP และ OEM

 • Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer
 • Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data
 • Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data
 • Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer
 • Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for review at the supplier’s manufacturing location

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตีความข้อกำหนดตีความข้อกำหนดและจัดทำ PPAP ตาม AIAG Manual

และข้อกำหนดลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำเอกสาร PPAP ทั้ง 18 Element และยื่น Submission กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อผู้เข้าอบรมมองภาพรวมและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานในองค์กรและสามารถตรวจสอบเอกสาร PPAP ที่มาจาก Supplier’s ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)       

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
 

 

 

09.00 – 10.30

• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ PPAP

PPAP คือ อะไร

• ทำไมต้องทำ PPAP

การยื่น PPAP

การผลิตสำหรับ PPAP

PPAP Requirements (AIAG Manual) และ OEM

เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า

10.30 – 10.45 พักเบรก                                           
 

 

 

 

 

 

 

10.45 – 12.00

• การเตรียมข้อมูลและเอกสารแต่ละเฟส

PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิ้นงานต้นแบบ)

PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง)

PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง)

• การเตรียมข้อมูลและเอกสารตามระดับการยื่นขออนุมัติ PPAP Levels of Submission

The PPAP submission requirements are normally divided into five classifications or levels, as follows:

Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer

Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data

Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data

Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer

Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for review at the supplier’s manufacturing location

12.00 – 13.00 พักเบรกกลางวัน
 

 

 

13.00 – 13.30

                   

• การจัดทำเอกสาร 18 Element ใน PPAP

1.Design Documentation

2. Engineering Change Documentation

3. Customer Engineering Approval

4. Design Failure Mode and Effects Analysis

-          Product malfunctions

-          Reduced performance or product life

-          Safety and Regulatory issues

5. Process Flow Diagram

6. Process Failure Mode and Effects Analysis

 

เนื้อหาหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) (ต่อ)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
 

 

 

 

 

13.30 – 14.30

•  การจัดทำเอกสาร 18 Element ใน PPAP (ต่อ)

7. Control Plan

8. Measurement System Analysis Studies

9. Dimensional Results

10. Records of Material / Performance Tests

-          Design Verification Plan and Report (DVP&R)

-          Test report (ELV/RoHS)

-          MSDS

-          COA

-          International Material Data System (IMDS)

-          Other’s Material requirement

14.30 – 14.45 พักเบรก
 

 

14.45 – 15.00

 

•  การจัดทำเอกสาร 18 Element ใน PPAP (ต่อ)

11. Initial Process Studies

12. Qualified Laboratory Documentation

13. Appearance Approval Report

14. Sample Production Parts

15. Master Sample

16. Checking Aids

17. Customer Specific Requirements

18. Part Submission Warrant (PSW)

15.00 – 16.00

 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

สรุปถาม - ตอบ

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
 • วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน
 • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน
 • ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

 • เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 

ลักษณะการอบรม :

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
 2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 • วิศวกรทุกส่วนงาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ  ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
 • ช่างเทคนิค
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง