ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร และโรงงานต่างๆ รวมถึงฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ด้านฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมรีไซเคิลชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าและการทำงาน ให้ก้าวทันต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

ทั้งนี้ บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีการลงนามความร่วมมือเป็น Partner กับบริษัท Global PCCS ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก บริษัท DXC. Technology Authorized IMDS Training & Consulting partner for Australia, Canada, Brazil, India, Indonesia, Thailand (in Thai language) and Vietnam และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านกฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงได้สร้าง Software & Hardware ด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งตอบสนองการควบคุมและการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อาคารควบคุม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 50001 ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีความรู้ ความความสามารถ มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าและการทำงาน ให้ก้าวทันต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
 

  • : www.hrd-industrialdevelopment.com
  • : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
  • : 033-078163
  • : 063-561-4969, 084-653-4597
  • : Hrd Industrial Development

 
459/22 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560018404

Line @ : @hrdtraining
Line ID: hrd_training