ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม 

รหัส (Code) ชื่อหลักสูตร (Course) Duration
(วัน)
 ราคา
(Price) 
หมายเหตุ
Special Courses Category
HRDID-SP-001 หลัการการควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-SP-003 ข้อกำหนดการควบคุมสารสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
(REACH-SVHC / REACH Annex XIV / REACH Annex XVII / RoHS 1.0 / RoHS 2.0)
1 วัน  Special Prices Special Course
HRDID-SP-004 ระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐาน Basic Intrnational Material Data System (IMDS) 1 วัน  Special Prices Special Course
HRDID-SP-005 ระบบวัสดุสากลขั้นสูง Advance Intrnational Material Data System (IMDS) 1 วัน  Special Prices Special Course
HRDID-SP-006 Carbon Footprint for Organization : CFO 1 วัน  Special Prices English Version
HRDID-SP-007 Carbon Footprint for Product : CFP 1 วัน  Special Prices English Version
HRDID-SP-008 Life Cycle Assessment : LCA 1 วัน  Special Prices English Version
HRDID-SP-009 Conflict Mineral : CMR 1 วัน  Special Prices English Version
Energy Category
HRDID-ENS-001 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
(Energy Conservation Awareness)
1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-002 การควบคุมการใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วย
สุดยอดนวัตกรรมโปรแกรมการจัดการพลังงาน ( EnMS, ENSYS)
The principle to use the energy and control for management to effective and sustainable by energy management innovation
(EnMS, ENSYS Software)
1 วัน  Special Prices Thai + English Version
HRDID-ENS-003 การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-004 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบปรับอากาศขนาดใหญ๋ และระบบทำความเย็น 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-005 การอนุรักษ์พลังงานนระบบแสงสว่าง 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-006 การอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ (Boiler) 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-007 การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-008 การอนุรักษ์พลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมขนาดใหญ่ ตู้อบ พัดลมดูดอากาศ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า หอผึ่งน้ำเย็น 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-009 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับพนักงานทั่วไป 1 วัน  Special Prices
HRDID-ENS-010 การอนุรักษ์พลังงานทั้งโรงงาน 1 วัน  Special Prices
Soft Skill Course Category
HRDID-MM-001 เทคนิคการทำ DOJO Training Tools 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรสำหรับ Manufacturing
HRDID-MM-002 การพัฒนาทักษะพนักงานด้วย DOJO Training Tools 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรสำหรับ Manufacturing
HRDID-MM-003 สุดยอดพนักงานคิวซีและฝ่ายผลิตมืออาชีพ
(Profressional Quality and Production Inspector)
1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-004 สุดยอดพนักงานคิวซีมืออาชีพ (Profressional QC Inspector) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-005 การพัฒนาทักษะพนักงานฝ่ายคุณภาพ (Quality Inspector Skill Development) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-006 การพัฒนาทักษะวิศวกรฝ่ายคุณภาพ (Quality Engineer Skill Development) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-007 การพัฒนาทักษะหัวหน้าฝ่ายคุณภาพ (Quality Supervisor Skill Development) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-008 การพัฒนาทักษะผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (Quality Manager Skill Development) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-009 เคล็ดไม่ (ลับ) APQP & PPAP ภาคปฏิบัติ 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-010 เคล็ดไม่ (ลับ) QC/QA มืออาชีพ 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-011 เคล็ดไม่ (ลับ) ปรับฝ่ายผลิตเป็น QC 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-012 เคล็ดไม่ (ลับ) สร้างฝ่ายผลิตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
HRDID-MM-013 สุดยอดวิศวกรฝ่ายคุณภาพมืออาชีพ  (Profressional Quality Engineer) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับวิศวกร
HRDID-MM-014 สุดยอดหัวหน้างานคิวซีมืออาชีพ  (Profressional Quality Supervisor) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-MM-015 สุดยอดพนักงานฝ่ายผลิตมืออาชีพ (Profressional Production Operator) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-016 สุดยอดวิศวกรฝ่ายผลิตมืออาชีพ (Profressional Production Engineer) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับวิศวกร
HRDID-MM-017 สุดยอดหัวหน้างานฝ่ายผลิตมืออาชีพ (Profressional Production Supervisor) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-MM-018 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานสำหรับวิศวกรมือใหม่
(Supervisor skill for new Engineer)
1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-MM-019 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสำหรับพนักงาน 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-020 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Leader) 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับหัวหน้างาน
HRDID-MM-021 เทคนิคการเลือกใช้ครื่องมือคุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับพนักงาน 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-022 การพัฒนาสุดยอดทักษะพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตให้เป็นมืออาชีพ 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
HRDID-MM-023 การพัฒนาสุดยอดทักษะการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing) และค่าพิกัดความคาดเคลื่อน (GD&T) พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต 1 วัน  ราคาพิเศษ หลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงาน
Industry Category
HRDID-FM-001 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นขอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Advance Product Quality Planing & Production Part Approval Process ; (APQP & PPAP) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-002 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-003 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของความเสียหาย
(Root Cause Failure Analysis : RCFA)
1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-004 การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7S / 5GEN / 3M / 1J 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-004 เทคนิคการเขียนโปรแกรมเครื่องมือวัด 3 แกน CMM (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-005 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-006 การลดความสูญเปล่า 9 ประการ (9 Wastes) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-007 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-008 การแปลสัญลักษณ์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-009 การประยุกต์ใช้ KPI กับการบริหารการผลิต 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-010 กลยุทธ์การบริหารการผลิตมืออาชีพ 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-011 กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิต  (Productivity of strategy) 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-012 โลหะวิทยาสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อโลหะ และงานอบชุบโลหะ 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-013 หลักการสำหรับงานหล่อและงานหล่อแบบทราย 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-014 หลักการอบชุปแข็งด้วยความร้อนสำหรับงานเหล็กทุกชนิด 1 วัน  ราคาพิเศษ
HRDID-FM-015 การเขียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับการบริหารการผลิต 1 วัน  ราคาพิเศษ

สนใจหลักสูตรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
****************************************************************
บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD Industrial Development Co.,Ltd.
www.hrd-industrialdevelopment.com, Tel : 084-653-4597, 063-561-4969 คุณ เกษวารี
Line ID : hrd_training ;  E-mail : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
****************************************************************

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

 

  • : www.hrd-industrialdevelopment.com
  • : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
  • : 033-078163
  • : 063-561-4969, 084-653-4597
  • : Hrd Industrial Development

 
459/22 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560018404

Line @ : @hrdtraining
Line ID: hrd_training