ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร และโรงงานต่างๆ รวมถึงฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ด้านฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมรีไซเคิลชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้มีความรู้ความความสามารถ มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าและการทำงาน ให้ก้าวทันต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

ทั้งนี้ บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีการลงนามความร่วมมือเป็น Partner กับบริษัท Product Compliance Consultancy Services หรือ PCCS ประเทศอินเดียซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก บริษัท DXC. Technology Authorized IMDS Training Consulting partner India & Vietnam และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านกฎระเบียบข้อกำหนดต่างของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงได้สร้าง Software & Hardware ด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งตอบสนองการควบคุมและการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อาคารควบคุม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 50001 ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีความรู้ ความความสามารถ มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าและการทำงาน ให้ก้าวทันต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน

บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HRD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

459/22 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560018404

  • : www.hrd-industrialdevelopment.com
  • : hrd.industrialdevelopment@gmail.com
  • : 033-078163
  • : 063-561-4969 , 084-653-4597
  • : Hrd Industrial Development

Line @ : @hrdtraining

Line ID: hrd_training