ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต
อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

In-House & Public Training

ให้บริการด้านการฝึกอบรม บุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านบริหารการผลิต อบรมบุคลากรด้านการบริหารควบคุมและประกันคุณภาพ

หลักสูตร Basic IMDS Training

(25 ก.พ. 62)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00-16.00 น.)
Basic IMDS :  15,000 บาท/ท่าน
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

In-House : ราคาพิเศษ (ติดต่อขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยม

(12 ก.พ. 62)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 12 กุมภาพันธ์ 2562 
Public :  4,200 บาท/ท่าน
In-House : ราคาพิเศษ (ติดต่อขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร Advance IMDS Training

(26 ก.พ. 62)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 26 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00-16.00 น.)
Advance IMDS :  15,000 บาท/ท่าน
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

In-House : ราคาพิเศษ (ติดต่อขอใบเสนอราคา)

หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(29 มี.ค. 62)  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
วันที่อบรม 29 มีนาาคม 2562 (09.00-16.00 น.)
ราคา :  4,200 บาท/ท่าน
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

In-House : ราคาพิเศษ (ติดต่อขอใบเสนอราคา)